MARDİN DARGEÇİT İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

DARGEÇİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ KANTİN İHALESİ DUYURU VE ŞARTNAMESİ

DARGEÇİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ KANTİN İHALESİ DUYURU VE ŞARTNAMESİ

KANTİN İHALESİ DUYURU VE ŞARTNAMESİ

Dargeçit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

MADDE?1: İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler

  İdarenin Adı   : Dargeçit Anadolu İmam HatipLisesi Müdürlüğü Okul Aile Birliği

            Adres  :BAHÇEBAŞI MAH. 1 MAYIS CADDESİ, NO: 53/1 DARGEÇİT / MARDİN

Telefon           : 0506 729 90 77

İhalenin Yapılacağı Adres   : Dargeçit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü         makam odası.

İhale Tarihi                           :21 Ekim 2021Perşembe Günü

İhale Saati                             : 10:00

              Mevcut öğrenci sayısı           : 342

Kantin Alanı                         :100m2 Tahmini

              Eğitim Şekli                          : Normal

MADDE?2: İhale edilecek okul kantini

 

S.NO

 

OKUL ADI

İHALE EDİLECEK YER

İHALE MUHAMMEN BEDELİ ( KDV HARİÇ )

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

     1

Dargeçit Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü

KANTİN

4.800,00 TL

144,00 TL

 

MADDE-3: İhale ile ilgili Bilgiler

İhale Usulü: Kantin İhalesi; M.E.B. 09/02/2012 tarih ve 28199 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan MEB Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 20. Maddesi hükümleri doğrultusunda, Söz konusu yerlerin birlik tarafından kiraya verilmesi 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre pazarlık usulü ile yapılır.

 

MADDE-4: Kiralama usulü ve işlemleri ile ihalede istenen belgeler

1.      Nüfus Müdürlüğünden veya e-devletten alınan Yerleşim Yeri Belgesi ve Fotokopisi.

2.      Savcılıktan veya e-devletten alınmış Sabıka kaydı ve Fotokopisi.

3.      Dargeçit belediyesi sınırları içerisinde, başka bir kantin çalıştırmadığına dair, yazı.

4.      Ustalık veya Kalfalık Belgesi.(T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2006/18 sayılı genelgesinin 16.maddesine göre, kantin işletmeciliği meslek dalı, 06/02/2006 tarih ve 26072 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun kapsamına alındığından, Okul Aile Birliği Yönetmeliği'nin 17'nci maddesine göre yapılacak ihale ve işlemlerde katılımcılardan öncelikle kantin işletmeciliği alanında alınmış ustalık belgesi, ustalık belgeli katılımcı bulunmadığı taktirde kalfalık,işyeri açma veya kurs bitirme belgesine sahip olma şartı aranacaktır.)(Belgenin Aslı olması gereklidir.)

5.      İhaleden men yasağı almadığına dair belge.

6.      İhale şartnamesi alındı dekontu.(Aslı)

7.      Muhammen Bedel Tespit Komisyonunca belirlenen tutarının % 3'i oranındaki 144,00 TL(yüzkırkdört TL)'nin geçici teminat olarak Dargeçit Mal Müdürlüğüne yatırıldığına dair, banka dekontu (aslı) veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler.Geçici teminat Dekontlarında iştirakçinin Adı ,Soyadı ve TC Kimlik nosuve kantin ihalesi yapılan okulun adı belirtilecektir.

8.      İhaleye katılmak isteyenler, ihale dosyası alındı ücretini Dargeçit Mal Müdürlüğüne yatırılarak 100,00.-TL (YÜZ TL) yatırarak, makbuz karşılığında okul müdürlüğünnden temin edebileceklerdir.Dosya AlındıDekontunda iştirakçinin Adı, Soyadı ve TC Kimlik nosuve kantin ihalesi yapılan okulun adı belirtilecektir.

 

 

 

 

 

 

SÖZLEŞME VE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE  5? (1) Kiraya verilecek yerler için EK-2'de yer alan Kira Sözleşmesi Örneğine uygun olarak sözleşme düzenlenir.

(2) Kiralama işleminde ilk yıl kira bedeli ihale bedelidir. İkinci ve izleyen yıllar kira bedelleri Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE-bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılır.

(3) İşletme hakkı verilen yerler, kiralama amacı dışında kullanılamaz.

 

MADDE 6 ? (1) Sözleşme süresi içinde;

a) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı İkinci Kısım Altıncı Bölümünde düzenlenen maddelerdeki suçlardan birinden mahkûm olması,

b) Sağlığa zararlı gıdaların bulundurulması veya satılmasının yetkili mercilerce tespiti,

c) Kiracının veya çalışanların genel ahlaka ve adaba aykırı davranışlarda bulunduğunun inceleme-soruşturma sonucu tespiti,

ç) Kiracının veya çalışanların genel ahlaka ve adaba aykırı görsel ve yazılı yayınlar bulundurması,

d) Kiracının veya çalışanların eğitim ve öğretim ortamını olumsuz etkileyen davranışlarının inceleme-soruşturma sonucu tespiti,

e) Kiracının sözleşme hükümlerinde öngörülen yükümlülüklerini yapılan yazılı bildirime rağmen 15 (onbeş) gün içinde yerine getirmemesi, hâlinde sözleşme feshedilir.

(2) Kira süresinin sona ermesi veya sözleşmenin feshedilmesi hâlinde kiralanan yer tahliye edilmediği takdirde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi uyarınca tahliye edilir.

(3) Kiralama sözleşme süresi tamamlanmadan işletmecinin tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetmesi veya işletmecinin sözleşme hükümlerine uymaması veya fesih nedenlerinden birinin gerçekleşmesi sebebiyle birlikçe feshedilmesi ya da tarafların mutabakatı ile sözleşmenin feshedilmesi hâlinde yeniden ihale yapılır.

(4) Kira süresinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi hâlinde taşınmaz tahliye edilmezse, EK-2'de yer alan Kira Sözleşmesi Örneğinde öngörülen ceza tahsil edilir. Kiracının fesih talebinde bulunması, kira dönemi sona ermeden faaliyetini durdurması, kiralanan yeri amacı dışında kullanması, taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya izin ve ruhsatların her ne sebeple olursa olsun iptal edilmesi hâllerinde kira sözleşmesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 62 nci maddesine göre tebligat yapmaya gerek kalmaksızın birlik tarafından feshedilerek kesin teminatı gelir kaydedilir ve cari yıl/ay kira bedeli tazminat olarak tahsil edilir. Sözleşmenin feshedildiği tarihten sonraki döneme ilişkin varsa alınan kira bedeli öncelikle kiracıdan alınacak tazminata mahsup edilir.

(5) İştirakçiler ihale esnasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 83'üncü maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunanlar hakkında aynı Kanunun 84 üncü maddesi uyarınca yapılan ihalelerden bir yıl yasaklama kararı verilir ve yasaklanan kişiler yasaklama süresi içinde yapılacak ihalelere katılamazlar.

(6) Kantinde çalıştırılacak kişinin Covid -19 aşılarının tam olduğunu gösterir belge idareye teslim edilecektir.

(7) Kantinde çalıştırılacak kişinin maske takması zorunludur.

 

MADDE-7: BAŞVURU DOSYASININ HAZIRLANMASI VE SUNULMASI

İhaleye katılmak isteyen gerçek kişi katılımcılar 4.Maddedebelirtilen belgeleri hazırlayarak, Evrakların aslı ve fotokopisi aynı zarfta kapalı zarf içerisinde, zarfın üzerine iştirakçi adı-soyadı,adresi ve iletişim bilgilerini yazarak zarfın kapak bölümünü imzalayarak. ihale saatindeDargeçit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kantin İhale Komisyonuna teslim edeceklerdir.Zarfın üzerine Ad,soyad,adres ve iletişim bilgileri doğru ve eksiksiz olarak yazılacaktır.

 

MADDE-8: İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:

 

1.  İhaleye sadece gerçek kişiler bizzat veya vekilleri vasıtası ile katılabilirler.İhaleye şirket, dernek, vakıf vb tüzel kişilikler katılamazlar.

2.  Halen okul aile birlikleri ile kantin sözleşmesi bulunan işleticiler ihaleye katılamazlar. Sözleşmesi idare tarafından tek taraflı olarak feshedilen ve kendiliğinden terk edip gidenler, idare tarafından 1 yıl süre ile kantin ihalelerinden men yasağıalanlar ihaleye katılamaz.

3.      Kantin Sözleşmesini süre olarak uzatma hakkı olduğu halde süre uzatımı hakkını kullanmayan

işletici aynı okulun yapılacak olan ilk ihalesine katılamaz.

 

MADDE-9: GEÇİCİ VE KESİN TEMİNAT:

 

Geçici Teminat: İhaleyi kazanamayan katılımcıların geçici teminatları bir hafta içerisinde kendilerine iade edilecektir.

Kati Teminat: İhaleyi kazanan işleticiden yıllık sözleşme bedelinin % 6 sı kadar kesin teminat alınacak olup, kesin teminat sözleşme imzalanmadan önceDargeçit Mal Müdürlüğüne yatırılarak, okul adı ve kiralanacak yerin cinsi (kantin) belirtilerek nakit olarak yatırılacaktır. (2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen değerler kati teminat olarak kabul edilecektir.)

 

MADDE-10: Özel Hükümler:

 

1.      Sözleşme süresi ihale kararının işleticiye tebliğ tarihinden itibaren 9 aylık süreyi kapsar.

2.      Yıllık kira bedeli Sözleşme bedelinde %3 arz bedelini düştükten sonra kalan tutarın Tam yıl işletilen yerler için 12 aya bölünmesi 9 ay işletilen yerler için ise 9'a bölünerek elde edilen tutardır.

3.      İstekli sözleşme imzaladıktan sonra gerçek usulde vergi mükellefi olduğunu kanıtlayan
belgeyi l (bir) ay içerisinde Okul Aile Birliğine ibraz edecektir.

4.      İhaleyi kazanan işletmeci, İhale kararı kendisine tebliğinden sonra kantin kira sözleşmesini
15 (Onbeş) iş günü içinde gerekli şartları yerine getirip imzalamakla yükümlüdür.

5.      Yüklenici 10/03/2016 tarih ve 2852893 sayılı okul kantinlerinde satılacak Gıdalar, hijyen yönünde denetlenmesi ile ilgili genelge hükümlerine uymakla yükümlüdür.

6.      İstekli İhaleye teklif vermekle, şartnamedeki ve Ek-2 sözleşmedeki tüm hükümleri kabul ve beyan eder.

7.      İş bu İhale Şartnamesinden doğacak anlaşmazlıklardaDargeçit Mahkemeleri yetkilidir.

 

MADDE-11 : Sözleşme Feshi:

 

      İdare bu şartname ve Ek-2 sözleşmede hususlara uymayan işleticinin sözleşmesini fesih eder ve kati teminatını idareye gelir kaydeder. İhale üzerinde bırakılan kişinin bu şartname ve ek-2 sözleşmedeki hususları yerine getirmemesi durumunda sözleşme kendiliğinden fesih olur. Bu durumda ihaleyi kazanan kişi hiçbir hak talep edemez.

 

MADDE-12: İşbu şartname ve eklerinde yazılı bulunmayan hususlarda 2886 Sayılı İhale Kanunu ve 16/12/1984 tarih ve 18607 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Devlete Ait Taşınmaz Mal, Satış, Trampa, Kiraya verme, Mülkiyetin Gayri Aynı Hak Tesis, Ecri misil ve tahliye yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 

MADDE-13: Şartname ile ilgili dosya okul müdürlüğünden temin edilebilir veya görülebilir.

MADDE-14:  İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

MADDE-15: Keyfi olarak ilan edilir.

 

          İDARE

                                                                         ......./....../2021                    

 

 

 

   YÜKLENİCİ

                                                                          Adı  :

                                                                                                                            Soyadı:

 

 

                                                                                                          

 

Dargeçit Hükümet Konağı Kat4 Dargeçit/MARDİN - 0482 381 20 02

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.