MARDİN DARGEÇİT İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Dargeçit Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kantin İhalesi Hakkında

Dargeçit Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kantin İhalesi Hakkında

İLAN

 

1.Aşağıda ismi, yeri, geçici teminatı yazılı okul kantini açık artırma  usulü ile kiraya verilecektir.

2.İhale 02/10/2019 Çarşmaba günü saat:14:00'da Şube Müdürü odasında yapılacaktır.

3.İhale şartnamesi okul müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir.

4.Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

NOT : İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENİLEN BELGELER

 

1.Geçici teminat

2.Nüfus cüzdan fotokopisi

3.İkametgah belgesi

4.Sabıka kaydı

5.Sağlık raporu

6."Kantin İşletmeciliği Ustalık Belgesine sahip olanlar kabul edilecektir. Ancak katılımcıların hiç birinde ustalık belgesi yoksa işyeri açma belgesi, kalfalık belgesi ve bunların olmaması durumunda kurs bitirme belgesi."

7.Kantin kiralama ihalelerine katılacak kişiler; ilgili esnaf odasından adına kayıtlı okul kantin işletmesi olmadığına ve ihalelerden yasaklama kararı bulunmadığına dair belge

8.İdari şartname

 

Keyfiyeti ilan olunur.

 

 

  

 

İŞİN ADIYILLIK BEDELİGEÇİCİ TEMİNAT

Dargeçit Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi                               .-TL                      .           -TL

Kantin ihalesi9x200=1800 TL                  54 TL   

    

 

 

 

 

 

KANTİN İHALESİ DUYURU VE ŞARTNAMESİ

Dargeçit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

MADDE-1: İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler

İdarenin Adı: Dargeçit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Adres: Dargeçit Hükümet Konağı

Telefon            : 0 482 381 2217

 

MADDE-2 : İhale Edilecek Okul Kantini

 

S.NO

OKUL ADI

İHALE EDİLECEK YERMUAMMEN KİRA BEDELİ 

9 AY (BRÜT)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

     1Dargeçit Kız AİHLKANTİN1.800,00 TL         54,00 TL

 

MADDE-3: İhale ile ilgili Bilgiler

 

İhale Usulü: Kantin İhalesi; 11/09/2018 tarih ve 28199 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 20. maddesi hükümleri doğrultusunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35(d) ve 51(g). Maddesi gereğince yapılacaktır.

İhalenin Yapılacağı Adres: Dargeçit Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü

İhale Tarihi: 02 EKİM 2019 ÇARŞAMBA

İhale Saati: 14.00

İhalenin Yapılacağı Yer: Dargeçit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

MADDE-4: İhaleye Katılmak İçin Gerekli Olan Belgeler:

1)Dargeçit Mal Müdürlüğüne, kiralanacak okul kantininin ismi belirtilmek suretiyle yıllık muhammen bedelin % 3 ' ü kadar geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya herhangi bir bankadan alınacak Teminat Mektubunun aslı (2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen değerler teminat olarak kabul edilecektir.),

2)Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3)İkametgâh belgesi,

4)Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış olan sabıka kayıt belgesi (Aslı olacak ve son altı ay içerisinde alınmış olacaktır),

5)Herhangi bir sağlık kurum veya kuruluşundan son altı ay içerisinde alınmış olan sağlık raporu,

6)Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 20. Maddesinde belirtilen  "Kantin İşletmeciliği Ustalık Belgesine sahip olanlar kabul edilecektir. Ancak katılımcıların hiç birinde ustalık belgesi yoksa işyeri açma belgesi, kalfalık belgesi ve bunların olmaması durumunda kurs bitirme belgesine sahip olma şartı aranacaktır."

7)Kantin kiralama ihalelerine katılacak kişiler; ilgili esnaf odasından adına kayıtlı okul kantin işletmesi olmadığına ve ihalelerden yasaklama kararı bulunmadığına dair aldığı belgeyi ibraz eder. 

8)İhale şartnamesi ( İlgili okul müdürlüğünden temin edilecek.)

9)MADDE-5: Başvuru Dosyasının Hazırlanması ve Sunulması: 

Usulüne uygun olarak hazırlanmış belgelerin ihale tarihi ve saatine kadar komisyona elden teslim edilmesi gerekmektedir. Posta kanalı ile ve İhale başlama saatinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular, katılımcı veya vekili (Noterden vekaletname ibrazı olan) tarafından bizzat yapılacaktır. Belgeleri eksik olan katılımcıların başvuruları iptal edilecek, değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhale dosyaları kapalı zarf içerisinde Dargeçit İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Turgut ERTAŞ'a teslim edilecektir.

 

 

Tekliflerin Sunulması: 

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun Pazarlık Usulü başlıklı 50. Maddesi hükmü gereğince Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir. İhaleler, komisyon tarafından işin nitelik ve gereğine göre bir veya daha fazla istekliden yazılı veya sözlü teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılır. Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son teklifleri alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus komisyonca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

 

MADDE-6: İhaleye Katılamayacak Olanlar: 

a)İhale komisyonu başkanı ve üyeleri ile birliğin yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları ihaleye katılamaz 

b)Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar dahi devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından mahrum bırakılanlar ihalelere katılamazlar.

c)İlimizde daha önce kantin ihalesine katılıp taahhüdünden vazgeçen, sözleşme imzalamadığı için ihaleden men yasağı alan istekliler ihaleye katılamazlar. Katıldıkları tespit edilenlerin sözleşmeleri fesih edilerek kati teminatları idareye gelir kaydedilir.

d)Daha önce her hangi bir okulun kantin veya yemekhane işletmeciliği ihalesini kazanıp işletmecilik yaparken, kendi kusurundan dolayı idarece sözleşmesi feshedildiği için ihaleden men yasağı alan istekliler bu ihaleye katılamaz. Bu durumda olup, ihale üzerinde isteklinin bu durumun tespitinde teminatları gelir kaydedilecek ve sözleşmeleri feshedilecektir. 

e)Halen okul aile birlikleri ile kantin sözleşmesi bulunan işletmeciler ihaleye katılamazlar. 

MADDE-7: İhaleye Katılacaklar:

İhaleye sadece gerçek kişiler bizzat veya vekilleri vasıtası ile katılabilirler.

MADDE-8: Teminatın Geri Verilmesi: 

Geçici Teminat: İhaleyi kazanamayan katılımcıların geçici teminatları bir hafta içerisinde kendilerine iade edilecektir.

Kati Teminat: İhaleyi kazanan Yükleniciden aylık kiranın 9 ile çarpılması sonucu bulunacak yıllık sözleşme bedelinin % 6 sı kadar kesin teminat alınacak olup, kesin teminat sözleşme imzalanmadan önce Dargeçit Mal Müdürlüğüne, kiralanacak okul kantininin ismi belirtilmek suretiyle nakit olarak yatırılacaktır. (2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen değerler kati teminat olarak kabul edilecektir.)

MADDE -9:

İşletilen yerde kullanılacak elektrik, su ve ısıtma sayaçlarının teknik bakımdan genel tesisattan ayrılmasının mümkün olmaması durumunda, elektrik için süzme sayaç kuralacak ve su için idarece belirlenen miktar, Dargeçit Mal Müdürlüğüne yatırılacaktır.

MADDE -10:

İşletme süresi bir yıl olup bu bir yıllık işletme süresi sözleşmenin feshini gerektiren nedenler yoksa birer yıllık sözleşmeler düzenlenmek kaydıyla uzatılabilir. Sözleşmenin uzatılması hâlinde artış bedeli, Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (YİÜFE) (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir. Ancak kira bedelinin tespitine ilişkin faktörlerde önemli ölçüde farklılaşma olması hâlinde (%25 Oranında) öğrenci azalması, çoğalması gibi) kira bedeli komisyonca yeniden değerlendirilebilir. İşletme hakkı bedelleri peşin ödenebileceği gibi 8,5 ayda taksitle de ödenebilir.

MADDE ? 11:

Kiralama ile ilgili her türlü vergi, resim, harçlar ve diğer giderler yükleniciye aittir.

MADDE -12:

Yüklenici yıllık kira bedelinin % 3 ünü defterdarlık/malmüdürlüğüne peşin olarak veya yıllık arz bedelinin dörttebirini (1/4'ü) peşin, kalan miktarı 3'er aylık taksitler halinde üç eşit taksitte ödenir, dekontu birliğe/okul müdürlüğüne teslim edecektir. Yüklenici %3 arz bedelinin ödenmesinden geriye kalan kira bedelinin %10'u İl Millî Eğitim Müdürlüğüne, %10'u İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne, % 80 ini de birliğin göstereceği hesaplara yatırarak dekontlarını birliğe/okul müdürlüğüne teslim edecektir. Süresinde ödenmeyen işletme bedeline 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme faizi uygulanacaktır.

MADDE-13:

Kesin teminat tutarı, bir yıllık kira bedelinin % 6 oranında olup, Kesin teminat, vergi borcu olmadığına dair  belgesi ibraz etmesi kaydıyla yüklenicinin işi bırakması veya sözleşme bitiminde, birliğin herhangi bir alacağının kalmaması hâlinde kendisine iade edilir.

MADDE-14:

İşletme hakkı verilen kantinin bulunduğu yer kantin sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Okul Müdürlüğünce mahallinde tanzim edilecek tutanakla işleticiye teslim edilir. Tutanakla teslim edilen yerdeki kapı, pencere, dolap, lavabo gibi levazımın tam ve sağlam olup olmadığı işletme hakkı verilen taşınmaz içerisindeki malzeme de (ocak, masa, sandalye ve benzeri) bulunuyorsa bunlar da çeşit ve değerleri itibarıyla ayrı ayrı belirtilerek teslim tutanağında yer alır ve Okul Müdürlüğü ile işletme hakkı verilen yüklenici tarafından imzalanır.

MADDE-15:

Yüklenici; Temizlik ve sağlık koşullarına uygun faaliyette bulunur. Sabotaj ve yangın gibi tehlikelere karşı her türlü tedbirleri almakla (yangın tüpü ve benzeri), Gerektiğinde okulun genel görünümüne uygun boya, badana gibi onarımları yapmakla, Tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmâl ve kusur gibi nedenlerle vuku bulacak zarar ziyanı tazmin etmekle yükümlüdür

MADDE-16:

Yüklenicinin, işletme bedeli, arz bedeli, elektrik, su, ısınma bedeli, vergi ve harçlardan herhangi birini ödememesi; yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymesi, kantinde sağlığa ve genel ahlâka aykırı maddelerin öğrencilere satılması veya eğitim-öğretim ortamını bozucu davranışlarının inceleme soruşturma sonucu tespiti hâlinde, birlik yönetiminin gerekçeli kararıyla sözleşme tek taraflı feshedilir. Bundan dolayı yüklenici hiçbir hak talep edemez.

MADDE-17:

İşletme hakkı verilen yerde, hizmetin gerektirdiği malzeme ve eşya dışında devletin güvenliği, genel ahlâka aykırı ve okul müdürlüğünce sakıncalı bulunan her türlü alet, kitap ve broşür gibi eşya bulundurulamaz.

MADDE-18: Özel Hükümler:

Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde 09/02/2012 tarih ve 28199 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Okul Aile Birliği Yönetmeliği ve ekinde yer alan sözleşme yükleniciyi bağlar ve bu hususlarda idareye karşı sorumludur.

MADDE-19: İş bu İhale Şartnamesinden doğacak anlaşmazlıklarda Dargeçit Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE-20: Sözleşme Feshi:

 Kiraya verilecek yerler için 11/09/2018 tarih ve 28199 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin ekinde yer alan Kantin Kira Sözleşmesi Örneğine uygun olarak sözleşme düzenlenir.

MADDE-21: Hüküm Bulunmayan Haller:

Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, Borçlar Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE-22: İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

MADDE-23: Keyfi olarak ilan edilir.

 

 

                                          

KANTİN İHALE KOMİSYONU

 

 

 

Dargeçit Hükümet Konağı Kat4 Dargeçit/MARDİN - 0482 381 20 02

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.