MARDİN DARGEÇİT İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

EK DERS KARŞILIĞI ÜCRETLİ ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRME DUYURUSU

EK DERS KARŞILIĞI ÜCRETLİ ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRME DUYURUSU

 

DARGEÇİT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

 EK DERS KARŞILIĞI ÜCRETLİ ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRME DUYURUSU

  

             İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzce 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı için ücretli  öğretmen görevlendirmeleri Mardin Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Ücretli (Ek Ders Karşılığı ) Öğretmenliğe Başvuru ve Görevlendirmelerinde Uyulacak Usul ve Esaslara göre yapılacaktır.

             2019 KPSS sınav sonuçları 29/08/2019 tarihinde açıklanacak olup bu tarihten önce yapılacak ücretli öğretmen başvuruları sistemde listelenmeyeceğinden ücretlik öğretmenlik başvurusunda bulunacak tüm adayların mutlaka 29/08/2019 tarihinden sonra öncelikli olarak e-devlet üzerinden başvurularını yapmaları gerekmektedir. 2019 KPSS sonuçlarının açıklanacağı 29/08/2019 tarihinden 02/09/2019 tarihi mesai bitimine kadar yapılmış olan başvurular görevlendirmede birinci öncelikli olarak dikkate alınacak olup 29/08/2019 tarihinden önce yapılan başvurular sistemde listelenmeyeceğinden görevlendirmelerde dikkate alınmayacak, 02/09/2019 tarihinden sonra yapılacak başvurular ise görevlendirmelerde ikinci öncelikli olarak değerlendirmeye alınacaktır.

             Adaylar 29/08/2019 ile 02/09/2019 tarihleri arasında e-devlet üzerinden başvuru yaptıktan sonra başvuruları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce değerlendirilecek olup ücretli öğretmenlik yapmaya kazananların listesi ile bu listedeki ücretli öğretmenlerin evraklarını elden müdürlüğümüze teslim etme tarihleri https://dargecit.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

              Ücretli öğretmenlik yapmaya hak kazananların belgelerini belirtilen tarihe kadar şahsen müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Yapılacak duyuruda belirtilecek tarihe kadar evraklarını müdürlüğümüze elden teslim etmeyen adayların görevlendirmeleri yapılmayacaktır.          

 

 

 

 

MARDİN VALİLİĞİ

 İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ (EK DERS KARŞILIĞI ) ÖĞRETMENLİĞE BAŞVURU VE GÖREVLENDİRMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR


A)   İLGİLİMEVZUAT:

a)   657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 ve 176.Maddeleri

b)   5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu

c)   MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar

ç) Talim ve Terbiye Kurulu'nun 20.02.2014 tarihli ve 9 Sayılı Kurul Kararı

d)  Milli Eğitim Bakanlığı Norm Kadro Yönetmeliği

e)   MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün 29.03.2011 tarih ve 1985 sayılı 2011/43 No'lu Genelgesi

 

B)    GENEL AÇIKLAMALAR:

MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar'ın 9. Maddesinde; 

"(1) Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde;

a) Yükseköğrenimli olmak koşuluyla;

1) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmî görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,

2) Resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlan ile yabancı uyrukluların eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerinde haftada 30 saate, kadar ek ders görevi verilebilir." Denilmektedir.

 

Eğitim Öğretim sürecinin aksamaması, hiçbir öğrencimizin eğitim hakkından yoksun kalmaması açısından; Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda,  Milli Eğitim Bakanlığı Norm Kadro Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler ile MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar doğrultusunda okul ve kurumlarca belirlenen ihtiyaçlara göre ücretli öğretmen görevlendirmeleri yapılacaktır.

 

1.      Ücretli öğretmenliğe;

Üniversitelerin lisans veya yüksek lisans programları mezunları başvuru yapabileceklerdir.

İhtiyacın Lisans mezunlarınca karşılanamaması halinde;  Okul Öncesi, Çocuk Gelişimi ve İHL Meslek dersleri ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (İlahiyat Ön Lisans)branşlarında ise ayrıca ön lisans programlarından mezun olanlar da başvuru yapabileceklerdir.

2.      Başvurular e-devlet sistemi üzerinden yapılacaktır. E-Devlet başvurusundan sonra belirtilen belgelerle,ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine de başvurularını yapmaları gerekmektedir. Sadece E-Devlet üzerinden başvuru yapıp ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne evrak teslimi yapmayanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

3.      2018 veya 2019(İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine hangisini ibraz ediyorsa)KPSSP121-KPSSP10-KPSSP93 sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Görevlendirmeler KPSS sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacağından ücretli öğretmenliğe başvuranların KPSS sınav sonuç belgelerini mutlaka başvuru evrakları ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir.

4.      Ücretli öğretmen olarak görevlendirilenlerin güvenlik soruşturmaları yapılacak olup güvenlik soruşturmaları sonucunda, çalışmalarına engel teşkil eden adli veya idari bir engelin olması durumunda görevlendirmelerine son verilecektir.

5.      İhtiyaca binaen ücretli öğretmen görevlendirmeleri 2019-2020 eğitim-öğretim yılı süresince belirtilen esaslara bağlı olarak devam edecektir.

6.      Yerine kadrolu/sözleşmeli atama yapıldığı ya da görevlendirildiği kurumda ihtiyaç kalmaması halinde, öğretmenin kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle görevi sona erenlere, talep etmesi halinde okul/kurumlarda ihtiyaç bulunduğunda öncelik tanınacaktır.

7.      Geçerli bir mazereti/özrü olmaksızın, okul müdürlüğüne yazılı bilgi vermeden ve eğitim öğretimi aksatacak şekilde görevini bırakanlara İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince ilgili Eğitim Öğretim yılında bir daha görevlendirme yapılmayacaktır.

8.      İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince başvuru ve görevlendirme ile ilgili takvim/kılavuz vb. diğer hususlar belirlenip, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin resmi web sitesinde yayımlanacaktır.

 

C)    ÜCRETLİ ÖĞRETMEN OLARAK GÖRELENDİRİLECEKLERDE ARANACAK GENEL ŞARTLAR:

1.     Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2.     Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3.     Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4.     Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak.

5.     Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. Askerliğini yapmış, askerlikten muaf ya da askerliği tecil edilmiş olmak.

6.     Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak

 

D)    ÜCRETLİ ÖĞRETMENGÖREVLENDİRMELERİNDE ÖNCELİK DURUMU VE ESASLAR

1.      Ücretli Öğretmen görevlendirmeleri;

üKPSS sınav puanı olanların görevlendirmeleri öncelikle kendi alanlarında, alanları bazındaki KPSS Puan üstünlüğüne göre yapılacaktır.

üKPSS sınav puanı olmayanların görevlendirmeleri KPSS puanı olanlardan sonra başvuru önceliğine göre yapılacaktır.

 

2.      Sınıf Öğretmenliği için öncelik sırası:

1.      Eğitim Fakültelerinin sınıf öğretmenliği bölümü mezunları kendi aralarında KPSS-121 puan üstünlüğüne göre öncelikle alınacaktır.

2.      Eğitim Fakültesi mezunlarından sınıf öğretmenliği sertifikası olanlar kendi aralarında KPSS-121 puan üstünlüğüne göre ikinci öncelikli olarak alınacaklardır.

3.      Eğitim Fakültelerinin diğer bölümlerinden mezun olanlar ile Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarından formasyonu olanlar kendi aralarında KPSS-10 puan üstünlüğüne göre üçüncü öncelikli olarak alınacaklardır.

4.      Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarından formasyonu olmayanlar.

5.      Diğer Fakülte mezunları.

 

3.      Branş Öğretmenliği için öncelik sırası:

1.      Eğitim Fakültelerinin, alımı yapılacak olan ilgili bölümlerden mezun olanlar ve Fen Edebiyat Fakültelerinin ilgili bölüm mezunlarından formasyonu olanlar.

2.      Fen Edebiyat Fakültesinin ilgili bölüm mezunları(formasyonsuz)

3.      Diğer Fakülte mezunları.

 

4.      Okul Öncesi öğretmenliği için öncelik sırası:

1.      Talim ve Terbiye Kurulu Kararına göre okul öncesi öğretmenliğine kaynak teşkil eden yüksek öğretim programlarından mezun, (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi dahil), yüksek lisans/lisans belgesi/diploması olanlar.

2.      Çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü önlisans mezunları.

Görevlendirmeler,  lisans mezunları için KPSS P121, önlisans mezunları için KPSS P93 puan üstünlüğe göre yapılacaktır.

                                                                            

      İSTENEN EVRAKLAR;

1)   Görev Talep Dilekçesi İçin TIKLAYINIZ

2)   Güvenlik Soruşturma Formu( Güvenlik Soruşturma Formu Bilgisayar ortamında doldurulacaktır.) ==>>> Form İçin TIKLAYINIZ

3)   Diploma fotokopisi veya E-devlet Mezun Belgesi (Yurt dışı okul mezunlarından denklik belgesi)

4)   Formasyon belgesi fotokopisi (Varsa)

5)   Nüfus Cüzdan fotokopisi

6)   Adli Sicil Kaydı (E-devlet)

7)   Askerlik Durum Belgesi(Erkek Adaylar için) (E-devlet)

8)   Varsa KPSS Sınav Sonuç Belgesi

9)   Tek Tabip Sağlık Raporu

10) 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

 

 

 

Dargeçit Hükümet Konağı Kat4 Dargeçit/MARDİN - 0482 381 20 02

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.