MARDİN DARGEÇİT İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Gazi Ortaokulu Kantin İhalesi Hakkında

Gazi Ortaokulu Kantin İhalesi Hakkında

 

İLAN

 

 

 

1.Aşağıda ismi, yeri, geçici teminatı yazılı okul kantini açık artırma  usulü ile kiraya verilecektir.

2.İhale 27/09/2019 Cuma günü saat:10:00'da Şube Müdürü odasında yapılacaktır.

3.İhale şartnamesi okul müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir.

4.Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

 

  

NOT : İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENİLEN BELGELER

 

1-Nüfus cüzdanı örneği

2-Sabıka kaydı

3-Yerleşim yeri belgesi

4-Vergi Numarası

5-Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu

6-İhaleye tüzel kişi katılacaksa vergi borcu olmadığına dair belge 

7-Ustalık Belgesi

8-Ancak katılımcıların hiç birisinin ustalık belgesi 

 bulunmaması durumunda sertifika, kurs bitirme belgesi,                        

 kalfalık veya iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip 

 olma şartı aranır.

      9-İlgili esnaf odasından adına kayıtlı okul kantin işletmesi olmadığına dair belge

 

Keyfiyeti ilan olunur.

 

 

  

 

İŞİN ADIYILLIK BEDELİGEÇİCİ TEMİNAT

Dargeçit Gazi Ortaokulu                            .-TL                      .           -TL

Kantin ihalesi9x200=1800 TL                  54 TL   

 

 

KANTİN İŞLETME (KİRALAMA) ŞARTNAMESİ

 

I. GENEL ŞARTLAR

 

Madde 1 - İhale konusu iş;  Mardin İli Dargeçit İlçesi Gazi Ortaokulu'nda bulunan kantinin, işletme hakkının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (d) ve 51 (g) maddelerine göre verilmesi (kiralama) şartnamesinin konusunu oluşturmaktadır.

Madde 2 ? Muhammen bedel ilanda belirtilmektedir.

Madde 3 ? İşletilen yerde kullanılacak elektrik, su, havagazı ve ısıtma sayaçlarının teknik bakımdan genel tesisattan ayrılmasının mümkün olmaması ve bu giderlerin İdarece karşılanması halinde, bu giderler karşılığı olarak defterdarlık veya malmüdürlüklerince tespit edilecek bedel, okul aile birliklerine ödenecektir. Vadesinde ödenmeyen işletme hakkı bedellerine, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.

Madde 4 - İşletme süresi bir yıl olup bu bir yıllık işletme süresi sözleşmenin feshini gerektiren nedenler yoksa birer yıllık sözleşmeler düzenlenmek kaydıyla en fazla 5 yıla kadar uzatılabilir. 

Sözleşmenin uzatılması hâlinde artış bedeli, Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir. Ancak kira bedelinin tespitine ilişkin faktörlerde önemli ölçüde farklılaşma olması hâlinde (öğrenci azalması, çoğalması gibi) kira bedeli komisyonca yeniden değerlendirilebilir. 

İşletme hakkı bedelleri peşin ödenebileceği gibi 9 (dokuz) ayda  taksitle de ödenebilir.

Madde 5 - Kiralama ile ilgili her türlü vergi, resim, harçlar ve diğer giderler yükleniciye aittir. 

Madde 6 - Yüklenici yıllık kira bedelinin % 3 ünü defterdarlık/malmüdürlüğüne peşin olarak yatırarak dekontu birliğe/okul müdürlüğüne teslim edecektir.

Yüklenici %3 arz bedelinin ödenmesinden geriye kalan kira bedelinin  %10'u İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne %10'u  İl Millî Eğitim Müdürlüğüne, % 80 ini de  birliğin göstereceği hesaplara yatırarak dekontlarını birliğe/okul müdürlüğüne teslim edecektir.

Süresinde ödenmeyen işletme bedeline 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanacaktır.

Madde 7 - Kesin teminat tutarı, bir yıllık kira bedelinin % 6 oranında olup, Kesin teminat, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişkisiz belgesi ibraz etmesi kaydıyla yüklenicinin işi bırakması veya sözleşme bitiminde, birliğin herhangi bir alacağının kalmaması hâlinde kendisine iade edilir.

Madde 8 - Kantin bizzat yüklenici tarafından çalıştırılacaktır. Kantin başkası tarafından çalıştırılamaz, resmî veya gayri resmî devir ve temlik yapılamaz.

Madde 9 - Kantinin işletilmesinde 3100 sayılı Kanun gereğince ödeme kaydedici cihaz (Yazar Kasa) kullanılır. Ödeme kaydedici cihazın kullanılamayacağı durumlarda, 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen fatura veya perakende satış fişi kesilir. 

Madde 10 - İşletme hakkı verilen kantinin bulunduğu yer, Okul Müdürlüğünce mahallinde tanzim edilecek tutanakla işleticiye teslim edilir. Tutanakla teslim edilen yerdeki kapı, pencere, dolap, lavabo gibi levazımın tam ve sağlam olup olmadığı işletme hakkı verilen taşınmaz içerisindeki malzeme de (ocak, masa, sandalye ve benzeri) bulunuyorsa bunlar da çeşit ve değerleri itibarıyla ayrı ayrı belirtilerek teslim tutanağında yer alır ve Okul Müdürlüğü ile işletme hakkı verilen yüklenici tarafından imzalanır.

Madde 11 - İşletme hakkı sona erdiğinde işletilme hakkı verilen yer, yüklenici tarafından kantinin bulunduğu idare yetkililerine bir tutanakla teslim edilir. Bu tutanakla yüklenici kullanımına bırakılan malzeme tam ve sağlam olarak teslim alınır.

Madde 12 - Yüklenici; Temizlik ve sağlık koşullarına uygun faaliyette bulunur. Sabotaj ve yangın gibi tehlikelere karşı her türlü tedbirleri almakla (yangın tüpü ve benzeri), Gerektiğinde okulun genel görünümüne uygun boya, badana gibi onarımları yapmakla, Tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmâl ve kusur gibi nedenlerle vuku bulacak zarar ziyanı tazmin etmekle yükümlüdür.

Madde 13 ? Yüklenicinin, işletme bedeli, arz bedeli, elektrik, su, ısınma bedeli, vergi ve harçlardan herhangi birini ödememesi; yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymesi, kantinde sağlığa ve genel ahlâka aykırı maddelerin öğrencilere satılması veya eğitim-öğretim ortamını bozucu davranışlarının inceleme-soruşturma sonucu tespiti hâlinde, birlik yönetiminin gerekçeli kararıyla sözleşme tek taraflı feshedilir. Bundan dolayı yüklenici hiçbir hak talep edemez.

Madde 14 - İşletme hakkı verilen yerde, hizmetin gerektirdiği malzeme ve eşya dışında devletin güvenliği, genel ahlâka aykırı ve okul müdürlüğünce sakıncalı bulunan her türlü alet, kitap ve broşür gibi eşya bulundurulamaz.

Madde 15 - Yüklenici, Millî Eğitim Bakanlığı Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının okul kantinlerinin denetimleri ile ilgili olarak yayımladığı 16.09.1988 tarihli ve 7409 sayılı Genelgesinin ekinde "Okul Kantinleri Denetin Formu" ile getirilen yükümlülükler, 17/04/2007 tarihli 2007/33 nolu Genelgesi ile  Bakanlığımız ve diğer ilgili bakanlıkların bu konudaki düzenlemelerine uymak zorundadır.

Madde 16 - İşletme hakkı verilen yerde hiç bir şekilde "bira" dâhil alkollü içki, tütün ve tütün mamulleri ile enerji içecekleri bulundurulamaz ve satışı yapılamaz. Kantinlerde öğrencinin ruh ve beden sağlığına faydalı gıda ve içecek gibi ürünlerin bulundurulması  zorunludur. Bu ürünlerde gıda kodeksine uygunluk şartları aranır.

Madde 17 - İşletilen yerin; sözleşme hükümlerine aykırı işletilmesi, Bakanlığımız ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca ihtiyaç duyulması, satışının yapılması durumunda tebligatı müteakip 15 gün içinde bu yerlerin tahliyesi sağlanır.

Madde 18 - İşletme hakkı süresi sona erdiği veya süresinden evvel iptali hâlinde işletme hakkı verilen yer idareye teslim edilmediği takdirde her geçen gün için işletici kişi tarafından işletme bedelinden ayrı olarak aylık işletme bedelinin % 10 u oranında günlük ceza uygulanır.

Madde 19 - Kantinin işletilmesinde, Kantin İşletmeciliği Ustalık Belgesi; bu belge yoksa,  meslekî ve teknik eğitim diploması; Halk Eğitim Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezinden alınmış sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık ve iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip ve öğrenci psikolojisine uyum sağlayabilecek kişiler istihdam edilir. Çalışan kişilerin bu özelliklere haiz olmaması hâlinde birlikçe gerekli önlemler alınır.

Madde 20 - Yüklenici, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve uygulaması ile ilgili yönetmelik gereği "Ücret Tarifesi"ni öğrencilerin rahatlıkla görebileceği yerlere asar.

Madde 21 - Yüklenici, sözleşme süresinin bitiminde  7 gün içinde tahliye etmediği takdirde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75'inci madde hükümleri uygulanır.

Madde 22 - Sözleşme ile getirilen yükümlülüklerin takibi, birlik ve okul yönetimi tarafından yapılır. Sözleşmede yer alan hükümlere uyulmadığı birlik yönetimince tespit edildiğinde sözleşme, birlik kararı ile feshedilir.

Madde 23 - Bu sözleşmeden doğan ihtilafların hâl mercii Dargeçit Mahkeme ve İcra Daireleridir.

 

II. ÖZEL ŞARTLAR

Madde 24 ? Yüklenici sözleşme yapmadığı veya vazgeçtiği takdirde, geçici teminatı irat kaydedilerek 2. sıradaki yüklenici ile sözleşme imzalanır. 2. sıradaki kişinin de imzalamaması veya  vazgeçmesi halinde geçici teminatı irat kaydedilerek ihale iptal edilmiş sayılır ve yeniden ihale yapılır.

Madde 25 ? İhaleyi alan 1. sıradaki kişi ihale tarihini takip eden ilk 3 iş günü içinde; ikinci sıradaki kişi ise 1. sıradaki kişinin sözleşmeyi imzalamaması halinde, süresinin bitimini takip eden 3 iş günü içinde sözleşme imzalamaya davet yazısı beklemeden İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne gelerek sözleşmeyi imzalayacaktır. 

Madde 26 ? Yüklenici ihale tarihini takip eden 3 iş günü içinde Arz Bedelini, Kesin Teminatı, İlk ayın Kirasını ilgili Okul-Aile Birliğinden alacağı hesaplara yatıracak olup, anılan bedelleri yatırmadan işe başlamayacaktır.

Madde 27 ? İhale neticesinde; ihale bedeli 10.000 TL ve üzerinde olan işlerde sözleşme yüklenici ile bir adet kefil tarafından imzalanacak.

Madde 28 - Sözleşme bedeli 10.000.-TL üzerinde olan ihalelerde sözleşme imzalanmadan önce kefile ait ikametgah belgesi nüfus cüzdanı fotokopisi (Tüzel kişilerde Ticaret Sicil Gazetesi) ve kesin teminat idareye ibraz edilecektir.

Madde 29 ? Muhammen bedeli 10.000.-TL'nin üzerinde olan ihaleler için kefile ait ikametgah belgesi nüfus cüzdanı fotokopisi (Tüzel kişilerde Ticaret Sicil Gazetesi) ihale komisyonuna ibraz edilecektir.

 

 

İşletme hakkı verilenin

Adı Soyadı: 

(Kuruluşlarda unvan ve yetkilinin adı soyadı)

Tebligat Adresi: ?????????????????????.

??????????????????????

??????????????????????

İmza Tarihi: ?./?../2019

İmzası:................................................

NOT :Şartnameye konulması gerekli görülen özel şartlar müteakip maddeler halinde ilave edilecektir.

Dargeçit Hükümet Konağı Kat4 Dargeçit/MARDİN - 0482 381 20 02

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.