MARDİN DARGEÇİT İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Vatan İlkokulu Kantin İhalesi

Vatan İlkokulu Kantin İhalesi

 

İLAN

 

      Dargeçit İlçesi Vatan İlkokulu Kantini, 28199 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 09.02.2012 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği doğrultusunda kurulan ihale komisyonunca, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun “ Açık Teklif Verme ve Pazarlık Usulü” hükümleri çerçevesinde yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

1 – Pazarlık usulünde ihale, açık zarf yazılı teklif almak suretiyle yapılacaktır.

2 - a) Okul adı                                                    : Vatan İlkokulu

      b) Bulunduğu ilçe                                       : Dargeçit

      c) Kira tespit komisyonunca belirlenen muhammen bedel       :  300,00( üçyüz) TL

      d) İhalenin Yapılacağı Yer                      :  Dargeçit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

      e) İhale Yapılacağı Tarih ve Saat          : 25.10.2017  Saat:10.00

      f) Öğrenci mevcudu                                   : 333

      g)Demirbaş durumu                                  : 3.000,00 TL

3 – İhaleye katılanlar ihale şartnamesi ve eki bulunan özel hükümlerin tüm maddelerini okumuş ve kabullenmiş sayılırlar. İleride bu düzenlemelerin aksine hiçbir hak talep edemez ve itirazda bulunamazlar.

4 – İhaleye katılmak isteyenler ihale ile ilgili şartnameyi Dargeçit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden ücretsiz temin edebilirler.

5 -  İhaleye ihale şartlarını taşımayanlar katılamazlar.

6 – İhaleye katılmak için başvuracak müstecirlerde aranılacak özellikler ile ihale komisyonuna ibraz etmeleri gereken belgeler aşağıda sıralanmıştır.

         

İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK BELGELER :

 

    1- Teklif Mektubu (Açık Teklif veren kişiye ait zarf, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce mühürlenerek, diğer evraklarla birlikte işleme alınacaktır.)

    2-  İkametgâh ilmühaberi. ( 6 aydan eski olmamak.)        

    3-  Nüfus cüzdan fotokopisi.

    4-  Sabıka kaydı. ( 6 aydan eski olmamak. )

    5- Başka kantin işletmediğine ve ihaleden men yasağı olmadığına dair taahhütname   ( İlgili Esnaf Odasından alınacaktır.)

    6- Kantin kiralanmasında yapılacak ihalelerde, katılımcılardan öncelikle kantin işletmeciliği ustalık belgesi istenir. Ancak, katılımcıların hiçbirisinin ustalık belgesi yoksa, sırası işyeri açma belgesi,  kalfalık veya kurs bitirme belgesine sahip olması şartı aranır.    

    7- İhalesi yapılan okulun servis taşımacılığını yapmadığına dair yazı. ( Okul müdürlüğünden alınacaktır.)

    8- Geçici teminat dekontu. Vatan İlkokulu Okul Aile birliğinin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Dargeçit Şubesindeki TR36 0001 0019 7552 2261 8550 03 nolu hesabına tespit edilen yıllık kira bedelinin  % 3 ‘ una karşılık olan bedel  108 ( Yüzsekiz) TL’yi   geçici teminat  olarak yatırdığına dair dekont.                            

7 – İhaleye katılmak isteyenler, istedikleri takdirde okul kantinini mahallinde görebileceklerdir.

8 –Sözleşme Süresi sona ermeden feshini isteyen kantin müstecirleri, bir yıl süreyle kantin ihalelerine katılamazlar.

9-Kantin sözleşmesi yapılan müstecir tarafından işletme hakkı süresinin, süresinden evvel iptali halinde, işletme hakkı verilen yerde müstecir tarafından sağlanan taşınmaz içerisindeki malzemede (Ocak, Masa, Sandalye vb.) okul idaresine tutanakla teslim edilir. Bundan dolayı müstecir hiçbir hak talep edemez.

10- Bu ilan, 18.10.2017 günü saat 08:30’dan, 24.10.2017 günü saat 17:00’a kadar, Dargeçit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün www.dargecit.meb.gov.tr adresinde, Dargeçit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ilan panosunda www.dargecitvatanio.meb.k12.tr İlgili Okul Müdürlüğü ve ilgili yerlerde asılı kalacaktır.                                                            

11 -İhaleye katılmak isteyen gerçek kişi müstecirler 6.maddede yer alan belgeleri hazırlayarak en geç, İhale tarihi günü 25.10.2017 saat ( Saat 09:30 )  kadar Dargeçit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.

12-İhaleye Katılacaklar, ihalenin yapılacağı gün ve saatte bizzat kendileri ihale yerinde hazır bulunacaklar ve komisyona teklif verecek ve pazarlık işlemine katılacaklardır.

         

İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANILACAK ŞARTLAR:

 

a)                  T.C. vatandaşı olmak,

b)                  Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak,

c)                   Başka kantin işletmiyor olmak,

d)                  61 yaşından güm almamış olmak,

e)                  İhaleye vekâletle girilmez.

Dargeçit Hükümet Konağı Kat4 Dargeçit/MARDİN - 0482 381 20 02

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.